ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางวรางค์ ราชนิยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,22:09  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ- เนตรนารี) ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นายไกรทิพย์ จิตอารีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,22:02  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ คงแป้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,12:56  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ คงแป้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,12:55  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (กต.ปน.) ประจำปี 2560 -2561
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ คงแป้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,12:54  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ คงแป้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2561,12:11  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีร่อนพิบูลย์
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ คงแป้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2561,12:10  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ คงแป้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2561,12:08  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ คงแป้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2561,12:07  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ คงแป้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2561,12:06  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..