ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันด้านกีฬา
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2566,14:05  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2565
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2566,13:54  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องจำนวนเต็ม โดยใช้เกมส์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,16:54  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์สำรวย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565,09:54  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2565,06:34  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,01:44  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,17:17  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการเด็กดีมีเงินออมโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,14:17  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เด็กดีมีเงินออมคุณลักษณะสำคัญที่ต้องมีในศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,14:15  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความเชื่อมโยงของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,14:07  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..