ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุวิมล ไชยถาวร
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ สตารัตน์
ครู คศ.2

นางสาวธัญญารัตน์ นางาม
ครูผู้ช่วย