ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมมารถ จำนองวุฒิ
ครู คศ.2

นางสาวพิชญสุดา ทองคำ
ครูผู้ช่วย