ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมมารถ จำนองวุฒิ
ครู คศ.2

นางสาวพิชญสุดา ทองคำ
ครูผู้ช่วย