เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ

นางสาวพัชรี ทองศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ