ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไกรทิพย์ จิตอารีย์
ครู คศ.2