ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวณิฐศากรณ์ โชคชัย
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล
ครูผู้ช่วย