ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวณิฐศากรณ์ โชคชัย
ครูอัตราจ้าง