กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวณิฐศากรณ์ โชคชัย
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0980577820
อีเมล์ : Phisak.2011@hotmail.com