กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุชา ส่งทวี
ครู คศ.3

นางตรัยรัตน์ ส่งทวี
ครู คศ.3

นางจินตนา เพ็ชรคล้าย
ครู คศ.2

นางสาวสาริยา ยอดวารี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0907028027
อีเมล์ : yah020558@gmail.com