ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุชา ส่งทวี
ครู คศ.3

นางตรัยรัตน์ ส่งทวี
ครู คศ.3

นางจินตนา เพ็ชรคล้าย
ครู คศ.2

นางสาวสาริยา ยอดวารี
ครูผู้ช่วย