ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทร์พร ผาดศรี
ครู คศ.2

นางสาวสุวิสา เพ็งจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัลยา สุขบางนพ
ครูอัตราจ้าง