ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกัลยา สุขบางนพ
ครูอัตราจ้าง

นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ครู คศ.3