ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ครู คศ.3

นางสาวดวงหทัย ประทุมชาติภักดี
ครูผู้ช่วย