กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0866918891
อีเมล์ : 56E101008@gmail.com

นางข้องทิพย์ มีแก้ว
ครู คศ.3

นางวรางค์ ราชนิยม
ครู คศ.3