ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรางค์ ราชนิยม
ครู คศ.3

นางข้องทิพย์ มีแก้ว
ครู คศ.2