ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คณะวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 ได้รับทุนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า
3 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (กต.ปน.) ประจำปี 2560 -2561
4 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560
5 ครูดีศรีร่อนพิบูลย์
6 MOE AWARDS สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7 ครูดีไม่มีอบายมุข
8 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน
9 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
10 ผลงานการปฏิบัติที่เลิศด้านการบริหารจัดการ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่