ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565