คีรีราษฎร์พัฒนา พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
บันทึกการสอนของ ครูณิฐศากรณ์ โชคชัย
https://www.youtube.com/watch?v=FTooHY63FuM&t=2s
บันทึกการสอนของ ครูสาริยา ยอดวารี
https://www.youtube.com/watch?v=-nWwYlPlR9w&t=1095s
บันทึกการสอนของ ครูธัญญารัตน์ นางาม
https://www.youtube.com/watch?v=aI4UUnKln0A
บันทึกการสอนของ ครูเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
https://www.youtube.com/watch?v=touwNzxSheM
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศมืออาชีพประจำโรงเรียน
การนิเทศภายใต้กรอบแนวคิด  มนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ มีความตั้งใจสามารถสร้างแรงจูงใจจากภายในได้
การนิเทศต้องเป็นระบบมีขั้นตอน กระบวนการชัดเจนต่อเนื่องและเน้นสภาพจริง คุณภาพจริงที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Peer-Assisted Learning 16 - 17 ตุลาคม 2562