ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คีรีราษฎร์พัฒนา พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Peer-Assisted Learning 16 - 17 ตุลาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศมืออาชีพประจำโรงเรียน
การนิเทศภายใต้กรอบแนวคิด  มนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ มีความตั้งใจสามารถสร้างแรงจูงใจจากภายในได้
การนิเทศต้องเป็นระบบมีขั้นตอน กระบวนการชัดเจนต่อเนื่องและเน้นสภาพจริง คุณภาพจริงที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ