คำสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
คำสั่ง มอบหมายงานบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.58 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัตติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนและหัวหน้าระดับชั้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.46 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.65 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.55 KB
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.72 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาโดยใช้เทคนิค ๔ To ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.83 KB
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.52 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.03 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 555.77 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่นักเรียน ในการอบรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.67 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่นักเรียนเพื่อควบคุมห้องสอบ การสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 666.88 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.94 KB
กำหนดการทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.21 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.81 KB
คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.32 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
คำสั่ง มอบหมายงานบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.96 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.06 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 529.76 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.93 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411.76 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับประเมิน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.97 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.87 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 492.1 KB
คำสั่ง มอบหมายงานบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 570.83 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 801.76 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 452.48 KB
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม 7 ส ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบดูแล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสืบค้น) โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
คำสั่ง มอบหมายงานบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 469.35 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.67 KB
คำสั่งvมอบหมายงานบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.93 KB
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.25 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.24 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.05 KB
คำสั่ง มอบหมายงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 509.54 KB
คำสั่ง แต่งตั้งให้ข้าราชการครู บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางวันในสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 553.48 KB
คำสั่ง แต่งตั้งให้ข้าราชการครู บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืนในสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 532.23 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ประชุมนักเรียนวันสุดสัปดาห์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 561.71 KB
คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.38 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อรับการประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 983.67 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.53 MB
คำสั่ง แต่งตั้งให้ข้าราชการครู บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืนในสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 568.26 KB
คำสั่ง แต่งตั้งให้ข้าราชการครู บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางวันในสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 586.7 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "คีรีราษฎร์เกมส์" ประจำปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.7 MB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๔๓ ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 331.18 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
คำสั่ง แต่งตั้้งบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "รามโรมเกมส์" ประจำปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 740.95 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 523.35 KB
คำสั่ง แต่งตั้งให้ข้าราชการครู บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.68 MB
คำสั่ง แต่งตั้งให้ข้าราชการครู บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.68 MB