ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
1) จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560      (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ม.ต้น
ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ม.ปลาย
รวม
ทั้งหมด
จำนวนห้อง 2 2 2 6 2 2 2 6 12
เพศชาย 33 27 18 78 12 9 6 27 105
เพศหญิง 27 20 25 72 21 19 15 55 127
รวม 60 47 43 150 33 28 21 82 232
เฉลี่ยต่อห้อง 30 24 22   17 14 11    

2) จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559      (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ม.ต้น
ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ม.ปลาย
รวม
ทั้งหมด
จำนวนห้อง 2 2 2 6 2 2 2 6 12
เพศชาย 32 21 22 75 13 7 12 32 107
เพศหญิง 21 24 38 83 19 16 17 52 135
รวม 53 45 60 158 32 23 29 84 242
เฉลี่ยต่อห้อง 27 23 30   16 12 15    

3) จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2558      (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558)

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ม.ต้น
ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ม.ปลาย
รวม
ทั้งหมด
จำนวนห้อง 2 2 2 6 2 2 2 6 12
เพศชาย 21 23 29 73 10 13 10 33 106
เพศหญิง 24 38 22 84 17 17 9 43 127
รวม 45 61 51 157 27 30 19 76 233
เฉลี่ยต่อห้อง 23 31 26   14 15 10