พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
 
          1. พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการ ของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา
 
          2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
          3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
 
          4. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่น ในการจัดหาทุน วัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการจัดการศึกษา

 
เป้าหมาย (Goal)
 
          1.พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการ ของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 
          2. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น คนดี  คนเก่ง และดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
 
          3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
          4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 
          5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ
 
          6. ส่งเสริมด้านจรรยาบรรณของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจตามความเหมาะสม
 
          7. จัดหาแหล่งเรียนรู้ และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามและปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 
          8. จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกระบบ
 
          9.ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม
 
        10. มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษา
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-01 19:33:30 น.