ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
             กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙ เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา จำนวน ๑ ห้องเรียน นักเรียน ๓๗  คน นักเรียนชาย ๒๐ คน นักเรียนหญิง ๑๗ คน  โดยมีนายโสภาค วิริยโยธิน ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒน์ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นับเป็นผู้บริหารคนแรก
             ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ กลุ่มโรงเรียนนครศรีธรรมราช – พัทลุง สหวิทยาเขต ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ เขตการปกครององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (อบต.หินตก) อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
             ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาได้ผ่านการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓    เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
             ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖ "สถานศึกษาพอเพียง"
             ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
             ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้รับรางวัลดังนี้
                    ๑) รางวัล "สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ ๑ จากกระทรวงสาธารณสุข
                    ๒) ได้รับมอบเกียรติคุณบัตร "ดำเนินงานศูนย์พัฒนากิจกรรมลูกเสือจนบังเกิดผลดีต่อการศึกษา" จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒
                    ๓) รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา "รางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เหรียญทอง อันดับ ๓  สถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก"                                                                             
            ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปัจจุบันมีครู ๒๗ คน นักการภารโรง ๑ คน จำนวนนักเรียน ๒๕๗ คน จำนวนห้องเรียน ๑๒ ห้องเรียน  มีนายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
 
สถานที่ตั้ง
          โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕ หมู่ ๑๒ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนสายบ้านไม้หลา – ลานสกา ห่างจากตลาดไม้หลา ๕.๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันจำนวน ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา เป็นที่ดินที่ได้รับการบริจาคจากนายทวน ด้วงฤทธิ์และนายพร้อม  จันทร์ส่งแก้ว เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ และปัจจุบันเปลี่ยนหน่วยงานต้นสังกัดเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-01 19:33:30 น.