ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
คำสั่ง มอบหมายงานบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.58 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัตติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนและหัวหน้าระดับชั้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.46 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.65 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.55 KB
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.72 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาโดยใช้เทคนิค ๔ To ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.83 KB
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.52 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.03 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 555.77 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่นักเรียน ในการอบรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.67 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่นักเรียนเพื่อควบคุมห้องสอบ การสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 666.88 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.94 KB
กำหนดการทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.21 KB