ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภั
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
ผลงานเชิงประจักษ์ที่นักเรียนได้รับรางวัล
ผลงานเชิงประจักษ์ของครูได้รับรางวัล
ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้บริหาร
เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ
ภาพกิจกรรม
เอกสารผลงานรางวัลเชิงประจักษ์
โครงการรักษ์ป่าต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน 22 พ.ค. 62
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (นางสาวช่อฟ้า มุขวัฒน์) 22 พ.ค. 62
กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 22 พ.ค. 62
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 06 พ.ย. 61
โรงเรียนคุณธรรม 30 ต.ค. 61
รายงานโรงเรียนปลอดขยะกรมสิ่งแวดล้อม 30 ต.ค. 61
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 30 ต.ค. 61
ผู้บริหารดีเด่น สบมท 60 30 ต.ค. 61
วีดีทัศน์ต่างๆของโรงเรียน
วีดีทัศน์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนปลอดขยะ
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อำเภอร่อนภิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายงานการประเมินตนเอง
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ